89€

TRANSILVANIJA

Autobusom
Program Putovanja

TRANSILVANIJA

DVORAC GROFA DRAKULE – BRAŠOV – DVORAC PELEŠ – MANASTIR SINAJA

 07.03-10.03.2019

5 DANA, 2 NOĆI

Transilvanija se nalazi u središtu Rumunije. Sigišoara se nalazi u centralnoj Rumuniji, oko četiri sata od Bukurešta. Ovaj dobro očuvani srednjevekovni grad pod zaštitom je UNESCO-a, a poseta ovoj destinaciji jedinstven je doživljaj koji se pamti čitavog života. Vratite se u vremena okrutnog vladara Vlada Cepeša, po kome su snimani mnogobrojni filmovi i koji je postao simbol Vampirizma. Zamak na steni izgrađen od strane tevtonskih vitezova bio je tamnica svirepom grofu Drakuli. Brašov se nalazi u središnjem delu Rumunije. Osnovan je davne 1252 godine. Ovde se svake godine održava najveci muzicki festival u Rumuniji pod nazivom-Cerbul de Aur. Najveća znamenitost u ovoj pokrajini je svakako Crna crkva(BisericaNeagranajveća gotska crkva između Carigrada I Beča. Ime je dobila po požaru koji je izbio 1689.godine pa su usled posledica požara,zidovi crkve ostali crni. Brašov je takodje specifican po jednoj od najužih ulica u Evropi.Ona nosi naziv Strada Sfori I široka je svega 130cm. Legenda kaže,da parovi-ukoliko prođu ulicom, a da se ne posvadjaju ili ne dodirnu zidove-imaće uspešan brak I sreću u ljubavi.

Program putovanja:

1. dan (07.03.) NIŠ – Polazak iz Niša u 22h. Noćna vožnja preko Knjaževca i Zaječara i Kladova.

2. dan (08.03.) SIGIŠOARA – BRAŠOV – Dolazak u Sigišoaru u prepodnevnim časovima (Sighişoara), najočuvaniji srednjovekovni grad Rumunije i rodno mesto Vlada Cepeša, poznatijeg kao Drakula. Obilazak starog centra grada iz 14. veka, rodna kuća Drakule, crkve u kojoj je kršten. Fakultativni obilazak muzeja. Slobodno vreme za šetnju i individualno razgledanje. U popodnevnim časovima nastavak  putovanja za Brašov . Smestaj u hotel. Odlazak na razgledanje grada sa vodicem: Glavni gradski trg, Stara gradska većnica, Crna crkva, Strada Sfori – jedna od najjužih ulica u Evropi. Slobodno vreme za šetnju, slikanje i  individualno razgledanje grada. Povratak u hotel.  Noćenje.

3. dan (09.03.)  BRAŠOV – BRAN – SINAJA– PELEŠ – BUKUREŠT – Doručak. Napuštanje hotela. Polazak za  Bran, obilazak dvorca grofa Drakule.Polazak za Sinaju. Fakultativno moglućnost obilaska manastira Sinaja, obilazak  kraljevog dvorca Peleš,nekadašnje rezidencije prvog kraljevskog rumunskog para. Slobodno vreme za šetnju i razgledanje. Nastavak putovanja za Bukurešt, dolazak u Bukurest i smeštaj u hotel. Noćenje.

4.dan (10.03.)  BUKUREŠT – NIŠDoručak. Napuštanje hotela. Panoramsko razgledanje centra grada: Trijumfalna kapija, palata parlamenta, rumunski ateneum, bivša kraljevska palata ( danas muzej umetnosti), Kraljevska zadužbina ( danas centralna univerzitetska biblioteka), bivše zdanje Senata, crkva Kreculesku, saborna rumunska pravoslavna crkva. Slobodno vreme za individualne aktivnosti i šoping. U popodnevnim satima polazak za Niš.

Dolazak u Niš u posle ponoći. Kraj usluga.

CENA PO OSOBI: 89

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti),
 •  smeštaj u hotelima sa 2* i 3* u Brašovu u Bukureštu u 1/2 ili 1/3  sobama,

na bazi noćenja sa doručkom,

 • usluge vodiča pratioca za vreme trajanja aranžmana,
 • obilazak Brašova,
 • obilazak Bukurešta u pratnji lokalnog vodiča
 • troškove organizacije putovanja.

CENA  ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • individualne troškove putnika,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje,
 • fakultativne obilaske,
 • Istorijski muzej i soba za mučenje – 10€,
 • Zamak Bran; Dvorac Peleš; manastir Sinaja  35€,

NAČIN PLAĆANJA:

 • 30% od ukupne cene aranžmana pri rezervaciji, ostatak duga najkasnije 10 dana pre početka aranžmana
 • 30% od ukupne cene aranžmana pri rezervaciji, ostatak duga u ratama gde je poslednja rata najkasnije do kraja godine.
 • uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po efectiva prodajnom kursu Pro Credit banke.

*Započeti način plaćanja se ne može menjati

*U slučaju promene na monetarnom tržištu , kao i promenama u cenama prevoznika , konzularnih predstavništva i osiguravajućih društava , agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.

Napomena u vezi fakultativnih izleta:fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezida prihvate.

Opšte napomene:

 • Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora
 • Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade i postoji mogućnost izmene redosleda pojedinnih sadržaja u programu
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu
 • Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA
 • U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela.
 • Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti  (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost
 • Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost
 • Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku
 • Organizator će proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste
 • Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti)
 • VAŽNO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice
 • Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije
 • Organizator zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor
 • *minimalni broj putnika za realizaciju ovog programa je 60. u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo povećanja cene ili spajanja sa drugom agencijom. u slučaju otkaza  otkazni rok agencije je minimum 5 dana pred put.
 • Cenovnik i program br 2 važe od 30.10.2018god

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja agencije MM TOURS licenca OTP 585/2010

INFORMACIJE I REZERVACIJE 018/521-329 I 060/0521-329